Print

ประวัติโรงเรียน

Written by Joomla!. Posted in เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา ตั้งอยู่เลขที่ 21 หมู่ที่ 4 แขวงลำผักชี สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครโดยตั้งขึ้นและเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2476 จดทะเบียนเป็นโรงเรียนประชาบาลประเภทอำเภอจัดตั้งขึ้น การเรียนการสอนขั้นแรก จัดการสอนตั้งแต่ขั้นประถมปีที่ 1 ถึงชั้นประถมปีที่ 4 ตัวอาคารเรียนเดิมเป็นรูปแบบเรือนไม้จริงแฝดสามหลัง ( ศาลาวัด ) งบประมาณโดยการเรี่ยไรเงินได้จำนวน 1,000 บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน) 

เมื่อ ปี พ.ศ. 2500 โรงเรียนได้รับงบประมาณปลูกสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขึ้นเป็นรูป 001 กรมสามัญศึกษา ขนาด 3 ห้องเรียนประเภทกึ่งถาวร โดยจำนวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน ) โดยสร้างอาคารเป็นรูปร่างลักษณะถาวร คือ พื้นกระดาน หลังคามุงสังกะสี แต่ไม่มีฝ้า และฝาข้างเป็นสื่อลำแพน

เมื่อ ปี พ.ศ. 2514 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ตามรูปแบบ ป. 1 ข ขนาด 3 ห้องเรียน โดยเงินงบประมารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนคร ป ระเภทเงินภาษีบำรุงท้องถิ่น เป็นเงิน 120,000 บาท ( หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน ) และสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2514

เมื่อ ปี พ.ศ. 2522 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบมาตรฐานของกรมสามัญศึกษาหมายเลข 017        ( ก ) ชนิด 2 ชั้น 8 ห้องเรียน โดยเงินงบอุดหนุนของกรุงเทพมหานคร เป็นเงิน 1,030,000 บาท ( หนึ่งล้านสามหมื่นบาทถ้วน ) สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2522

ปี พ.ศ. 2547 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น แบบสนศ.385 เป็นเงิน 9,340,000 บาท ( เก้าล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน ) โดยงบอุดหนุนรัฐบาล

 

ปี พ.ศ.   2547  -ได้รับเงินบริจาคสร้างหอสมุด 1 หลัง เป็นเงิน 160,000 บาท

                     -เรือนแหล่งเรียนรู้ 1 หลัง เป็นเงิน  40,000  บาท

ปี พ.ศ.  2548   -ได้รับเงินบริจาคสร้างสหการร้านค้า 1 หลัง เป็นเงิน 20,000  บาท

ปี พ.ศ.  2548   -ได้รับงบประมาณสร้างรั้ว ที่กันดิน และซ่อมอาคาร 2 ชั้น เป็นเงิน2,255,400  บาท

                     -ได้รับงบซ่อมอาคารโรงอาหาร

                     -ได้รับงบสร้างเทพื้น ปูกระเบื้องใต้ถุนหอสมุด

ปี พ.ศ.2549    -ได้รับงบแปรญัตติกรุงเทพมหานครใช้ในการถมดินบริเวณโรงเรียน  เป็นเงิน 200,000บาท

                    - ได้รับการประเมินผลจาก สมศ. รอบที่2 (2-3,6  มีนาคม 2549)

ปี  พ.ศ.  2550   ปรับปรุงงานของโรงเรียนต่อ  อาทิ ปรับปรุง อาคารสถานที่ให้เป็นระเบียบ สะอาด  สวยงามยิ่งขึ้น ปรับปรุงน้ำตกหน้าอาคารเรียน น้ำพุประตูทางเข้าโรงเรียน เวทีหน้าเสาธงเพื่อส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียน พื้นโรงอาหาร ปรับปรุงกฎระเบียบวิธีการเรียนการสอน การปฏิบัติของครูต่อนักเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน จัดสวัสดิการในด้านต่าง ๆ ให้แก่ครูมากขึ้น มีการสร้างสวนวรรณคดี ปรับปรุง อาคารสถานที่ให้เป็นระเบียบ สะอาด สวยงามยิ่งขึ้น ปรับปรุงสวนหย่อม พัฒนาโรงอาหาร ห้องวิทยาศาสตร์ พัฒนา/ปรับปรุงสหกรณ์โรงเรียน ติดม่านห้องประชุมของโรงเรียน ปรับปรุงกฎระเบียบวิธีการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล  การปฏิบัติของครูต่อนักเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน  มีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย

ปี พ.ศ. 2551-2552ได้ปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  เพิ่มเติมเช่นซุ้มพระ  สหกรณ์โรงเรียน  ปูกระเบื้องรอบบริเวณโรงอาหาร  ทาสีอาคารเรียน  ทาสีโรงอาหารและอาคารเรียน ชั้น ปูกระเบื้องศาลาธารน้ำใจ จัดแหล่งเรียนรู้ต่าง  ๆ เช่น ลานธรรม  ลานคณิตศาสตร์  ลานไทรไท ลานยอดอัจฉริยะและได้รับความอนุเคราะห์จัดสร้างป้ายชื่อโรงเรียนจากพระครูสีลพลาธร พลเตโช เจ้าอาวาสวัดอู่ตะเภา

ปี พ.ศ. 2553สร้างโรงขยะทองคำ ทาสีสนามเด็กเล่น  ห้องเรียนอาคารสำเภาทอง และได้รับการติดตั้งจานดาวเทียม เรียนรู้ผ่านรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ปรับปรุงและทาสีโรงอาหารร่วมกับบริษัท  TOTซึ่งได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมสร้างห้องโสตทัศนูปกรณ์ ปรับปรุงอาคารหอสมุดพร้อมติดแอร์

ปี พ.ศ. 2554  ได้รับการประเมินผลจาก สมศ. รอบที่ 3  (13-15 มิถุนายน 2554)

ปี พ.ศ.2555นายมานัด  จันทร์ผล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดอู่ตะเภา คนปัจจุบันโรงเรียนวัดอู่ตะเภา ได้รับงบประมาณกรุงเทพมหานคร จัดสร้างหลังคากิจกรรม ติดตั้งกล้องวงจรปิด  CCTV จำนวน  10  กล้อง และร่วมกับบริษัทCPF ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หนองจอกร่วมดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดภัย และได้รับความอนุเคราะห์ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ปรับปรุงสหกรณ์ สร้างสนามเปตอง  ติดตั้งโทรทัศน์LED 40 นิ้ว เพื่อการศึกษาในชั้นเรียน ทาสีปรับปรุงภูมิทัศน์ต่าง ๆ ในบริเวณโรงเรียน โรงเรียนวัดอู่ตะเภาเน้นคุณธรรมจริยธรรมกับนักเรียนเน้นระเบียบวินัยของนักเรียน พัฒนางานวิชาการยกระดับความรู้ทางวิชาการของนักเรียน  พัฒนาครูให้ทันสมัยตามเทคโนโลยีในปัจจุบัน

ปี พ.ศ. 2556 ได้รับงบประมาณกรุงเทพมหานครติดตั้งจานดาวเทียมและเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจำนวน  3  ชุด (2 มกราคม 2556)

    - เข้าร่วมโครงการทรูปลูกปัญญา ได้รับการติดตั้งจานดาวเทียมและเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมทรู และโทรทัศน์เพื่อการศึกษาขนาด 32 นิ้ว 

    - ได้รับงบประมาณกรุงเทพมหานคร สร้างโครงหลังคาเหล็กเมทัลชีต

ปี พ.ศ. 2558 ได้รับงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร เทพื้นปูนสูงขึ้น 30 เซนติเมตร

ปี พ.ศ. 2558ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น แบบสนศ.385 เป็นเงิน 16,220,000 บาท ( สิบหกล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน ) โดยสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร สร้างเสร็จวันที่ ๓๐ มิถุนายน 2559

ปี พ.ศ. 2560  ได้รับความร่วมมือจากบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)โรงงานอาหารสำเร็จรูปหนองจอก ให้การสนับสนุนนสร้างโรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์  และโรงเรือนปลูกเห็ดนางฟ้าเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน

ปี พ.ศ. 2561 ได้รับงบประมาณ  ปรับปรุงโรงอาหาร  ห้องประชุม(ย้ายเวที) ซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน ซ่อมแซมฝ้าเพดาน ทาสีภายในและภายนอกอาคารเรียน 5 ชั้น(อาคารสำเภาทอง) 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สร้างเวทีพร้อมเสาธงสแตนเลส ขนาดเวที ๑๐xx๑.๕ เมตร


ปัจจุบัน  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่  1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร มีข้าราชการครูและบุคลากรรวมทั้งสิ้น  1๖ คน  ประกอบด้วย  ผู้บริหาร 1  คน  ครูผู้สอน 11  คน  เจ้าพนักงานธุรการ  1 คน  พี่เลี้ยงเด็ก  ๑ คนและพนักงานสถานที่  2  คน นับถือศาสนาพุทธ  1๕  คน นับถือศาสนาอิสลาม  1  คน มีนักเรียน  2๑๘ คน(ข้อมูล ณ วันที่  10  มิถุนายน 25๖๑)นับถือศาสนาพุทธ  2๑๒ ศาสนาคริสต์  ๖  คน มีบุคคลภายนอกช่วยสอน  3  คน ได้แก่ ครูภาษาอังกฤษ  1 คน  พระภิกษุช่วยสอนพระพุทธศาสนา  1 รูป  ครูภาษาจีน  1  คน  

 

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2563) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในโลกศตวรรษที่  21

TOP