Print

Written by Super User. Posted in เกี่ยวกับโรงเรียน

 

รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

 

1.

นายสอิตย์  เกษประดิษฐ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธาน

2.

นางทรรศน์มน  อาสนะ  

ผู้แทนผู้ปกครอง  

กรรมการ

3.

นายวินัย  เวียงกระโทก     

ผู้แทนครู

กรรมการ

4.

นายสมชาย  ชูดวง

ผู้แทนองค์กรชุมชน

กรรมการ

5.

นายพรไพบูลย์  ไชยเสนา

ผู้แทนกรุงเทพมหานคร

กรรมการ

6.

นายหนึ่ง   หงษ์สมุทร

ผู้แทนศิษย์เก่า    

กรรมการ

7.

พระณัฐวัฒน์  อธิปญโญ    

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

กรรมการ

8.

นายลม  เหลือถนอม

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

9.

นายปรีดา  เฟื่องฟู 

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

10.

นางฐนิกาณต์  สวัสดี

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

11.

นางสาวทอปัด  อาจมุณี   

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

12.

นายสามารถ  ทบาง   

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

13.

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอู่ตะเภา   

 

กรรมการและเลขานุการ

 

TOP