Print

ข้อมูลพื้นฐาน

Written by Super User. Posted in เกี่ยวกับโรงเรียน

อักษรย่อของโรงเรียน                                          

 

ความหมาย                                      ย่อมาจาก กรุงเทพมหานคร เป็นต้นสังกัดของโรงเรียน

                                                   นจ. ย่อมาจาก หนองจอก เป็นเขตที่ตั้งของโรงเรียน

 

                                                   อภ. ย่อมาจาก โรงเรียนวัดอู่ตะเภา

 

ตราประจำโรงเรียน                          เรือสำเภา  

สีประจำโรงเรียน                             สีเหลือง-ดำ  

ปรัชญาของโรงเรียน                        เรียนดี  มีวินัย  ใส่ใจสุขภาพ

อัตลักษณ์                                     วิถีธรรม วิถีไทย

 

เอกลักษณ์                                    อนุรักษ์ดนตรี นาฏศิลป์ ท้องถิ่นไทย

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน                       เหลืองปรียาธร  

 

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียน
ตามแนวทางการจัดการรู้ในศตวรรษที่ 21
โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน

 

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

สถานศึกษา

 

ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา๒๕๖๑ ผ่าน ๓ กลุ่มสาระ

สำนักงานเขตหนองจอก

ครู

เกียรติบัตรผลคะแนนการสอบ O-NET ปีการศึกษา๒๕๖๑ของนักเรียนชั้น ป.๖ สูงกว่าระดับประเทศ

นายวินัย  เวียงกระโทก ครูผู้สอนคณิตศาสตร์

นายสมปอง  โคตมา  ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

นายสุทธิพงษ์  ศรีษะนอก ครูผู้สอนภาษาไทย

สำนักงานเขตหนองจอก

นักเรียน

เกียรติบัตร ผลคะแนนสอบONET วิชาคณิตศาสตร์เต็ม ๑๐๐คะแนน

ด.ญ.นีรชา  มูลวิจิตร

กรุงเทพมหานคร

การแข่งขันกีฬาช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ ๓๒

กรีฑา

1. ด.ญ.สิริยากร  เจริญขำ เหรียญทอง 60 เมตร และ เหรียญเงิน 80 เมตร 

เทเบิลเทนนิส

1. ด.ช.เจษฎา  เจริญพร เหรียญทองแดง และ ด.ญ.สิริยากร เจริญขำ เหรียญทองแดง คู่ผสม รุ่นอายุ 10 ปี

2. ด.ช.ภัทรพล  สุขแย้ม และ ด.ช.ชาคริส  ไวยสุภี เหรียญทองแดง ชายคู่ รุ่นอายุ 14 ปี

 

กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 

ผลการแข่งขันกิจกรรมประกวดแข่งขันความสามารถทางวิชาการ  ปีการศึกษา 25๖๐

งานนิทรรศการวิชาการเขต ศูนย์วิชาการเขต สำนักงานเขตหนองจอก

รายการแข่งขัน

รายชื่อนักเรียน

ระดับชั้น

ผลการแข่งขัน

ลิปซิงค์พร้อมท่าประกอบเพลง

ด.ช.จิรเมษ  บัวเกตุ

ด.ช.จิรวัฒน์  จันทร์นวน

ด.ญ..ทินกร  ทองเพชร

ด.ช.ภานุพงศ์  ครึมยราช

ด.ญ.ดวงใจ  สารภาค

ด.ญ.ณัฐทิตา  จิตกะวี

ด.ญ.ลลิดา  อนุกูล

อนุบาล 1

ชมเชย

ปั้นดินน้ำมัน หัวข้อเรื่อง สวนสัตว์ของหนู

ด.ญ.ปุณณ์พิมล  ขุนนะรา

ด.ญ.รัฐทา  ยศ

ด.ญ.เพชรระพีร์

อนุบาล 1

ชนะเลิศ

เล่านิทานคุณธรรม

ด.ช.กฤษฏิ์  เดชฤทธิกุล

ป.๔

ชมเชย

ด.ญ.ขนิษฐา  นิระโส 

ป.๖

รองชนะเลิศอันดับ๒

จับใจความ

ด.ญ.บัณฑิตา  หงษ์สมุทร

ป.๔

ลำดับที่๖

คิดเลขเร็วGSP

ด.ญ.นีรชา  มูลวิจิตร

ป.๕

ชมเชย

ประดิษฐ์แม่เหล็กไฟฟ้า

ด.ช.กฤษฎา  อุ่นคำ

ด.ช.ศุภโชค  พรหมมะดัน

ป.๖

ป.๕

รองชนะเลิศอันดับ๒

ต่อวงจรไฟฟ้า

ด.ช.ณัฐวุฒิ  บุญเปลี่ยน

ด.ช.ธนาทรัพย์  ลาสม

ป.๕

ป.๖

ชมเชย

โครงสร้างและเครื่องกล

ด.ช.ภูวดล  แก้วแสงทอง

ด.ช.กฤศ  โชติพานิช

ด.ช.บิลลี่  ปราณีประเสริฐ

ป.๖

ชนะเลิศ

มารยาทไทย

ด.ช.ทัพรัตน์

ด.ญ.นิตยา  มะลิหอม

ป.๓

ชนะเลิศ

นำเสนอ ราชวงศ์จักรี ด้วยโปรแกรม PowerPoint

ด.ช.กลทีบ์  สุทธิสาน

ด.ช.พีรพัฒน์  โพธิ์ทอง

ป.๕

รองชนะเลิศอันดับ๒

แดนเซอร์เพลงลูกทุ่ง

ด.ญ.รัฐระวี  สนิสุริวงษ์

ป.๕

ลำดับที่๔

ด.ญ.รนิดา  ธิมะดี

ป.๕

ด.ญ.ธาราดา  สุขแย้ม

ป.๕

ด.ญ.ณัฐณิชา  พ่วงทับทิม

ป.๕

ด.ญ.มนัสนันท์  เอี่ยมคุ้ม

ป.๖

ด.ญ.ณัฐชนก  ครองไตรรัตน์

ป.๖

ด.ญ.พรชนก  ญาติกลาง

ป.๖

ด.ญ.ศุทธหทัย  คำสุข

ป.๖